Circulair

Veel animo voor denken buiten de kaders

Haven-stad, gelegen in het Amsterdamse Westelijk Havengebied, moet zich ontwikkelen van een industrieel havengebied naar een stadswijk met 40 tot 70 duizend woningen. De ontwikkeling van zo’n groot en nieuw woon- en werkgebied brengt tal van kansen met zich mee om duurzaam en vernieuwend te bouwen en ontwikkelen. En dat is ook precies het beeld…

Lees bericht

Nieuwe samenwerking met het WiCE programma

Vanaf 2018 begint een nieuwe samenwerking tussen het Kennisactieprogramma Water en het collectieve onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WiCE). WiCE bestaat uit gezamenlijk onderzoek van de waterbedrijven en partners in en om de waterketen, met als doel een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven in het kader van de circulaire economie, klimaatadaptatie en…

Lees bericht

Radicale versnelling in Amsterdamse warmtetransitie

De Amsterdamse gemeenteraad heeft vorige week unaniem besloten dat nieuwbouwwijken voortaan geschikt moeten zijn voor lage temperatuurwarmte. Bovendien moet die warmte bij voorkeur afkomstig zijn van duurzame, lokale warmtebronnen. Dit besluit opent de markt voor nieuwe aanbieders van warmte. Het maakt ook de focus van onze KAP Water op laagthermische warmte uit afvalwater nog meer…

Lees bericht

Amsterdams onderzoek naar nieuwe sanitatie

Amsterdam is bezig te onderzoeken hoe ze nieuwe sanitatie kan inpassen in nog te ontwikkelen gebieden. Daarmee geeft de gemeente uitvoering aan een motie van raadslid Jasper Groen (Groen Links). Die pleitte in 2016 voor tijdig onderzoek naar de inpassing van decentrale sanitatie toen een poging daartoe voor het ontwikkelingsgebied IJburg Centrumeiland was mislukt. De…

Lees bericht

Amsterdams afvalwater als bron om (toekomstig) fosfaattekort te reduceren?

Fosfaat is een essentieel en onvervangbaar nutriënt voor de landbouw. Zonder fosfaat is er geen leven, maar de natuurlijke fosfaatvoorraden raken op. Dit creëert de noodzaak om op alternatieve wijzen fosfaat te winnen. Eén van de potentiële bronnen van fosfaat, is het stedelijk afvalwater. Op het eerste gezicht twee vliegen in één klap. Fosfaat, in…

Lees bericht

De energiesector als lichtend of verblindend voorbeeld?

De transitie richting een circulaire economie krijgt, zeker in beleidsstukken, onderzoeken en prognoses, steeds meer vorm. Hoe een circulaire watersector er in de praktijk uit zal komen te zien en in het bijzonder welke rol decentrale technieken en systemen hierin zullen spelen, is echter veel minder duidelijk. Voor houvast en een concreet voorbeeld hoe decentrale…

Lees bericht

Het bioscoopdilemma aanpakken

We beginnen met een Amsterdamse casus en dat is mooi. Het is een levendige stad met veel uitdagingen, veel initiatiefnemers, en een dynamisch governance context. Toch willen we dat de uitkomsten van het Kennisactieprogramma Water voor heel Nederland relevant wordt. De onderzoekers besteden aandacht hieraan door naast Amsterdamse proefprojecten, zoals Circulair Buiksloterham, bewust ook voorbeelden…

Lees bericht