Nieuwe samenwerking met het WiCE programma

Vanaf 2018 begint een nieuwe samenwerking tussen het Kennisactieprogramma Water en het collectieve onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WiCE). WiCE bestaat uit gezamenlijk onderzoek van de waterbedrijven en partners in en om de waterketen, met als doel een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven in het kader van de circulaire economie, klimaatadaptatie en transitie naar een duurzame energievoorziening.

De eerste samenwerkingsproject is op het thema Waarde in de Keten. Bovenop de Amsterdamse case voor 2018 (Strandeiland) werken verschillende partners momenteel aan twee aanvullende cases; mogelijk in Flevoland en Brabant.

Wat is WiCE?

Het onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WiCE) richt zich op het sluiten van waterkringlopen en het terugwinnen van grondstoffen en energie uit water. Waterbedrijven en partijen in en om de waterketen voeren gezamenlijk onderzoek uit om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen 2020, Nederland Circulair in 2050 en de energietransitie. Het onderzoek sluit aan en speelt in op lokale en regionale initiatieven rondom kringloopsluiting.
Onderzoeksthema’s WiCE biedt een platform om gezamenlijk onderzoek te verrichten binnen het onderwerp ‘water in de circulaire economie’. Hiertoe zijn verschillende onderzoeksthema’s gedefinieerd:

  • Waarde in de Keten: richt zich op de governance-aspecten van de circulaire economie, zoals de waarde van water, het schaalniveau en de transitie in tijd.
  • Kwaliteit in de Keten: richt zich op de waterkwaliteit in de gehele waterketen.
  • Efficiënt met grondstoffen: richt zich op terugwinnen van grondstoffen en energie uit waterstromen.
  • Energie: richt zich op ontwikkeling en inzetten van watergerelateerde technologieën die bruikbaar zijn in de energietransitie, zoals opslag en terugwinnen van warmte in en uit de ondergrond.
  • Klimaatadaptatie: richt zich vooral op de klimaatadaptatie in de stedelijke omgeving en het ommeland.
  • Zuinig met zoet: richt zich op (her)gebruik van water voor een robuuste zoetwatervoorziening.

Voor informatie over de samenwerking met WiCE kunt u met Marcel Paalman of Henk-Jan van Alphen contact opnemen.