-verantwoordelijkheden en regelgeving- Intervisieworkshop: rollen en werkwijze praktijkvernieuwers

Op 16 maart 2021 is er een intervisieworkshop georganiseerd binnen het kennisactie programma. Bij deze online workshop spraken 10 deelnemers van verschillende drinkwaterbedrijven, waterschappen en kennisinstellingen met elkaar over de rol van praktijkvernieuwer. Wat houd deze rol voor iedereen in en hoe komt dit overeen met de verwachtingen vanuit de organisatie?

Werkvorm: Intervisie
Intervisie kan beschreven worden als uitwisseling tussen gelijkaardige en/of gelijkwaardige. In deze workshop zijn dit praktijkvernieuwers. Praktijkvernieuwers zijn vanuit hun functie betrokken bij projecten gelinkt aan vernieuwend organiseren. Binnen het Kennis Actieprogramma wordt er vaak gesproken over de rol van praktijkvernieuwer, maar hoe wordt deze rol beleeft en wat wordt er van praktijkvernieuwers verwacht binnen verschillende organisaties? Tijdens de intervisieworkshop was er ruimte om op vertrouwelijke basis open te reflecteren. Er is gekozen voor een werkvorm waarbij er zowel ruimte was voor 1-op-1 gesprekken en plenaire gesprekken.

Workshop is erop gericht om de eigen rol (IK), de verwachtingen die er zijn ten aanzien van deze rol en de bijbehorende cultuur (WIJ) en het systeem en de organisatie waarin je werkzaam bent (HET) beter te begrijpen. In vernieuwende projecten liggen de eigen rol en de verwachtingen hiervan soms ver uit elkaar of botsen de doelen van de organisatie soms met de eigen visie op een probleem. De bedoeling is om deze dimensies dichter bij elkaar te brengen. Maar dit gaat niet altijd vanzelf. Ter voorbereiding van de eerste intervisie workshop binnen KAP hebben alle praktijkvernieuwers een korte vragenlijst ingevuld met vragen gerelateerd aan deze drie dimensies. Tijdens deze eerste workshop is er doorgepraat over de dimensies IK en WIJ.

De dimensie IK: eigen rol
Aan de hand van een assenstelsel met hierin verschillende rollen en werkwijze tegen elkaar afgezet hebben de praktijkvernieuwers in tweetallen doorgepraat over hun eigen rol en de manier waarop zij hun werk inrichten. De belangrijkste bevindingen en overwegingen zijn hierna plenair gedeeld.

De dimensie WIJ: verwachtingen vanuit de organisatie
Tijdens de workshop is er kort een casus besproken om te illustreren hoe de invulling van de eigen rol relateert aan de verwachtingen vanuit de organisatie. In de discussie over deze casus werd gevoerd aan de hand van een centraal vraagstuk: Vereist een faciliterende rol een neurale houding? Of kan je als ambtenaar ook in deze rol een eigen visie en idealen meebrengen? De deelnemers hebben ook hierover kort plenair en in tweetallen doorgepraat. Van de plenaire discussie is een verslag opgesteld wat vertrouwelijk gedeeld is met de deelnemers.

De volgende keer
De eerste intervisie workshop werd door de deelnemers enthousiast ontvangen en er lijkt genoeg stof om nog eens met elkaar door te praten. Een onderwerp dat voor een volgende sessie op de agenda staat is de logica van waaruit een organisatie werkt (de HET dimensie): wat zijn de leidende principes voor handelen?

Praat jij ook graag mee tijdens een volgende sessie en lijkt het je interessant om met andere praktijkvernieuwers ervaring en inzichten uit te wisselen? Stuur dan een email aan Nicolien van Aalderen (nicolien.van.aalderen@kwrwater.nl<mailto:nicolien.van.aalderen@kwrwater.nl>) of Diederik van Duuren (d.van.duuren@wml.nl<mailto:d.van.duuren@wml.nl>)

Meer lezen over rollen?
HOPPE, R. & JELIAZKOVA, M. 2006. How policy workers define their job: A Netherlands case study. The work of policy: An international survey, 35-60.