Organisatie-ontwikkeling

Hoe creëer je een proces voor het ontwikkelen en realiseren van systeeminnovatie?

Koppelkansen is in het leven geroepen door Waternet, Liander en gemeente Amsterdam om slimme integrale oplossingen te verkennen en te onderzoeken in de toepassing van de praktijk. Omdat het hier om een innovatieproces gaat, en samenwerking bovendien over eigen organisatiegrenzen heen loopt, past een projectmatige aanpak niet. Er wordt in Koppelkansen geïnnoveerd op techniek, maar ook op het proces van samenwerking; binnen de organisatie, zowel als tussen organisaties.

Ruimte creëren voor innovatie

Koppelkansen maakt in de integrale samenwerking gebruik van het creatiemodel uit Design Thinking, de 'double diamond'. In de toepassing van dit model worden (ideeën over) oplossingen gezamenlijk uitgewerkt en herhaaldelijk getoetst aan de behoeften en wensen van samenwerkende partijen. Hierdoor ontstaat ruimte voor vernieuwing van de oplossingen (zowel technisch als het samenwerkingsproces) die we gewend zijn te gebruiken. Tegelijkertijd worden door die vernieuwingen meervoudige waarden gecreëerd: waarden die verder gaan dan alleen het financiële plaatje of de efficiency-winst.

Op basis van ervaring uit haar praktijkcases en met de RIO-methodiek ontwikkelde Koppelkansen een eigen benadering: Wezenlijke Winstpunten. De kern van deze aanpak is dat het specifiek beoogt systeembarrières te verzachten of weg te nemen, door methodisch op zoek te gaan naar relatief korte termijn te verwezenlijken kleinere stappen van systeeminnovatie. Deze 'winstpunten' blijken dan aan te zetten tot verdergaande structuuraanpassingen op langere termijn.

RIO-methodiek

Een vernieuwende manier van werken botst vaak met bestaande praktijken, regels en routines. Koppelkansen toonde in praktijkcases aan dat de RIO methodiek (Reflexief Interactief Ontwerpen) helpt met het kritisch reflecteren op bestaande praktijken en dat iteratief ontwerpen (in herhaalde stappen) leidt tot succesvolle, integrale oplossingen.

wezenlijke-winstpunten-proces
  • Systeembarrières identificeren

    In praktijkcases worden vaak systeembarrières ervaren die de realisatie van winstpunten in de weg staan. Het Koppelkansen kernteam identificeert en onderzoekt de aard daarvan.

  • Winstpunten formeren

    Het kernteam vormt praktijkteams om de Wezenlijke Winstpunten in een case te identificeren.

  • Reflecteren op voortgang

    Het team monitort en reflecteert op aanpak en portfolio: wat gaat goed, waar lopen we tegenaan wat kan beter? De uitkomsten worden meteen van waarde gemaakt in de volgende iteratie van de innovatieontwikkeling.

Uitdagingen aan het veld

Op deze plaats delen we onze inzichten uit de praktijktoepassing van nieuwe werkwijzen. Met betrekking tot organisatie-ontwikkeling gieten we die inzichten in een aantal uitdagingen aan het praktijkveld:

Verantwoordelijkheid delen in plaats van ver-delen

In onze praktijkcases zien we dat, door hoe partijen gewend zijn projecten te organiseren, verantwoordelijkheden opgesplitst worden en verdeeld raken over vele partijen, waardoor verzuiling ontstaat. In de Wezenlijke Winstpunten aanpak reageren we daarop door verantwoordelijkheid juist te integreren, zodat ...

Leg de focus op optimalisering van de samenwerking

In de gebruikelijke manier van werken hebben we de neiging alle focus te leggen op de optimalisatie van bestaande werkprocessen. Maar met de Wezenlijke Winstpunten aanpak zijn we gaan ervaren dat er vanzelf duurzame efficiency winsten ontstaan wanneer de focus wordt verschoven naar het herontwerpen van processen en vooral de wijze waarop wordt samengewerkt.

Maak wet- en regelgeving die een integrale werkwijze faciliteert

Dit is onze uitdaging aan overheden: in de praktijk merken veel organisaties, teams en projectuitvoerders dat het ontstaan van systeeminnovaties die preferent zouden zijn, in de weg gezeten door wet- en regelgeving. Er is behoefte aan experimenteerruimte waarin innovaties ontwikkeld kunnen worden en een intensievere samenwerking met overheden om passende wet- en regelgeving te ontwikkelen.

Leer de taal van de transitie

Buiten deze uitdagingen aan de systeemwereld, merken we op dat het nog ontbreekt aan een taal, de kennis en een markt voor meervoudige waardecreatie. We zien het als één van de rollen van Koppelkansen om de ontwikkeling daarvan te stimuleren.

De ervaring in Koppelkansen is, dat wanneer deze systeembarrières kunnen worden verbonden aan de Wezenlijke Winstpunten-aanpak, het systeem wel degelijk structureel kan veranderen.

Koppelkansen & Wetenschap

De Wezenlijke Winstpunten-aanpak wordt doorontwikkeld binnen het Kennisactieprogramma. In dit programma wordt kennis gecreëerd uit de samenwerking tussen wetenschap  en praktijk. Praktijkvernieuwers, bestuurders en onderzoekers werken actief samen om systeeminnovaties te ontwikkelen en bevorderen. Koppelkansen is met haar casusgebieden één van de (vijf) contexten binnen dit programma waarin kennis en praktijk elkaar ontmoeten ontwikkeld.

Blijf op de hoogte!

Wil je meer weten over het ontwikkelen en toepassen van (systeem)innovatie? Verbind je aan het netwerk! Abonneer je op onze nieuwsbrief en wordt uitgenodigd voor events.

Berichten over
organisatie-ontwikkeling

Koppelkansen bouwt aan integrale uitvoering 

Koppelkansen moet ankeren in de samenwerkende organisaties. Dit vonden directeuren en kernteam toen zij hun samenwerking met een jaar verlengden. De ambitie: ontwikkel Koppelkansen van…

Lees verder

Versnelling vinden door netwerkactivering

Béatrice Ettien is de nieuwe aanjager en verbinder binnen het Coördinatiestelsel Werken in de Openbare Ruimte. Vanuit haar voormalige rol als manager stedelijke programmering kent…

Lees verder

Taal van Transitie: reflectief en reflexief

Reflexief Interactief Ontwerpen (RIO) heeft aan de wieg gestaan van verschillende Koppelkansen activiteiten, zoals de leergang systeeminnovatie. Zelf volg ik op dit moment een cursus…

Lees verder

Koppelkansen bouwt aan integrale uitvoering 

Koppelkansen moet ankeren in de samenwerkende organisaties. Dit vonden directeuren en kernteam toen zij hun samenwerking met een jaar verlengden. De ambitie: ontwikkel Koppelkansen van…

Lees verder

Versnelling vinden door netwerkactivering

Béatrice Ettien is de nieuwe aanjager en verbinder binnen het Coördinatiestelsel Werken in de Openbare Ruimte. Vanuit haar voormalige rol als manager stedelijke programmering kent…

Lees verder

Taal van Transitie: reflectief en reflexief

Reflexief Interactief Ontwerpen (RIO) heeft aan de wieg gestaan van verschillende Koppelkansen activiteiten, zoals de leergang systeeminnovatie. Zelf volg ik op dit moment een cursus…

Lees verder

Taal van transitie: Lerende organisaties

Binnen Koppelkansen is er veel aandacht voor leren binnen organisaties en de inbedding van leren in de organisatie. Maar wat is een ‘lerende organisatie’? Edith…

Lees verder

Een ‘koppelnoodzaak’ tot systeemvernieuwing

Sander Cedee is sinds kort als organisatieadviseur van de gemeente Amsterdam verbonden aan Koppelkansen. We vroegen hem om te reflecteren op de noodzaak om lijnorganisaties…

Lees verder

Taal van Transitie: Innoveren

Koppelkansen verrijkt menig presentatie en werkoverleg met woorden en uitdrukkingen. In deze rubriek beschrijven we de wereld achter deze taal. Deze keer: Innoveren Door Edith…

Lees verder

Koppelkansen