De kracht van IGP: sturen op meervoudige oplossingen

koppelkansen-IGP

Bij een Integraal GebiedsPlan (IGP) worden idealiter alle opgaven en budgetten van de deelnemende partijen ‘op één hoop gegooid’ en van daaruit wordt een integraal plan gemaakt. ‘Het beste is om vanaf het begin te toetsen op meervoudigheid van oplossingen’, adviseert Lidwien Besselink, teamlid Koppelkansen (gemeente Amsterdam, IB). ‘Op die manier creëer je focus op integraliteit en synergie, in plaats van ruimte te bieden aan het concurreren op thema’s en ruimte’.

Hoe werkt het?

De regie op het IGP wordt gevoerd door de Gemeente Amsterdam (directie Verkeer en Openbare Ruimte). Alle partijen dragen bij vanuit hun eigen opgaven, en dragen ook een deel van de algemene kosten. Hierin speelt het Directeuren Overleg Openbare Ruimte een centrale rol, zij bepalen voor welk gebied een IGP wordt opgesteld. Bij het maken van het IGP wordt gebruikgemaakt van integraal ontwerpen; een methode ontwikkeld binnen de Gemeente Amsterdam. Een IGP start met het maken van een inventarisatie van de huidige situatie en het verzamelen van beschikbare data. Hiervoor gebruiken we het Project Informatie Portaal (PIP). Met dit portaal is ervaring opgedaan in de casusgebieden IGP Buiksloterham en IGP Wallen. Het portaal geeft samenwerkende partners zicht op elkaars assets en opgaven. Hiermee wordt tijd bespaard. Het PIP is in alle ontwikkelfasen van het IGP bruikbaar en vormt een goede basis voor een beheerbaar product.


Voorbeeld themakaarten voor integraal ontwerpen

Hoe weeg je het belang van de diverse thema’s?

Met tools zoals het ambitieweb kan prioriteit gegeven worden aan een aantal topthema’s om focus aan te brengen in het planproces. Maar juist in complexe gebieden met een stapeling van opgaven is het zinvol om meervoudige waardecreatie tot prioriteit te maken, ofwel: meervoudige oplossingen te laten prevaleren boven enkelvoudige. Lidwien: ‘In een gebied waar een IGP wordt toegepast is per definitie sprake van grote complexiteit en zal het al zeer uitdagend zijn om de minimaal wettelijke vereisten te behalen. Focus op bepaalde thema’s is dan niet zo relevant. Het laat andere thema’s (ongewenst) verdwijnen naar de achtergrond. Niet doen dus.’ Met IGP-module afwegen helpt om in enkele stappen verschillende tools toe te passen en zo tot een best mogelijke afweging te komen.

Hoe helpt het integrale samenwerking vooruit?

Samenwerkende partijen krijgen met de IGP-aanpak in een vroeg stadium zicht op elkaars ambities, en brengen alle ruimteclaims op de bovengrond en ondergrond in beeld. Vanuit deze inzichten ontstaat meer begrip en ruimte om tot oplossingen te komen. IGP maakt het mogelijk om keuzes te maken die niet op het schaalniveau van projecten kunnen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor een warmteoplossing, mobiliteitshubs (autoluw) of het realiseren van locaties voor trafovoorzieningen voor nieuwbouw. Het IGP geeft daarmee inzicht in de huidige situatie, de opgaven voor een straat vanuit de brede gebiedsopgaven én de leidende inrichtingsprincipes. Door gezamenlijk een IGP op te stellen en hier commitment op te krijgen van alle stakeholders, geeft dit al een bepaalde mate van borging, zodat er geen ‘foutjes’ in de openbare ruimte ontstaan waardoor onwenselijke objecten ingepast moeten worden of ambities niet worden gehaald.

Visuele presentatie van de IGP-aanpak:

Meer informatie
Rob Ververs
Lidwien Besselink

Koppelkansen