Directeurenoverleg Koppelkansen: ‘Tijd voor radicale stap’

van-wal-gaan-prototype-koppelkansen[25809]

Koppelkansen slaagt erin te inspireren tot nieuwe samenwerking, zo blijkt uit de respons op de enquête waarin we betrokkenen bevroegen over de toekomst(visie) van Koppelkansen. Maar tegelijkertijd gaat structurele verandering te langzaam, vinden respondenten. Het directeurenoverleg pakt deze handschoen op en vraagt het kernteam een radicaal vernieuwende benadering ‘voorbij alle belemmeringen’ te ontwikkelen.

Het directeurenoverleg heeft hierom gevraagd omdat ze de komende tijd meer scherpte wil kunnen aanbrengen in bestuurlijke keuzes. Hiermee zette het een mooie plus op de ambitie van Koppelkansen. Bovendien is dit in lijn met de ervaringen en wensen die respondenten hebben gedeeld in uitvraag van Koppelkansen.

Randvoorwaarden op orde

De belangrijkste inzichten van respondenten liggen op het vlak van systeemverandering. Zij geven aan meer inzicht te hebben gekregen in de randvoorwaarden voor structurele verandering. Opvallend is dat de meerderheid aangeeft de energie in het vervolg te willen richten op interventies waarvoor de randvoorwaarden (op voorhand) geregeld zijn. Het vaakst noemen ze bemensing, eigenaarschap, regelvrije zone en gezamenlijke portemonnee.

Eigen context

De set van tools en methodiek die ten grondslag ligt aan ketensamenwerking, heeft zich vanuit het kernteam en de leergang verspreid naar projectteams, die op hun beurt collega’s enthousiasmeren. Uit de enquête blijkt dat ieder Koppelkansen vertaalt naar de specifieke (eigen) context. De keerzijde hiervan is dat Koppelkansen als programma niet altijd eenduidig zichtbaar is. De meeste respondenten benoemen als output van Koppelkansen in de eerste plaats: events en publicaties, daarna onderzoek/opleiding/kennis, en tot slot: tools & instrumenten. Respondenten zijn er trots op dat inmiddels zowel binnen als buiten Amsterdam de waarde van het programma wordt erkend.

De input van de directeuren en de respons op de enquête verwerkt het kernteam Koppelkansen in een visie voor de periode 2024-2028. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.

Koppelkansen