Ontwerpverkenning neemt drempels weg in samenwerking Haven-Stad

sessieHaven-Stad1200x800

Het Amsterdamse havengebied is tussen nu en 2050 onderwerp van een ingrijpende transformatie naar hoogstedelijk gebied. Onder de noemer Haven-Stad is het een van de casusgebieden waar de doorontwikkeling van innovatieve en integrale manieren van werken wordt toegepast: de Integraal GebiedsPlan(IGP)-aanpak. Onlangs organiseerde het team een eerste ‘Integraal Ontwerp-verkenning’, en maakt daarmee ruimte voor samenwerking.

In de eerste sessie werden de opgaven van de Contactweg verkend en in beeld gebracht. De Contactweg is beoogd een stadsstraat te worden, vergelijkbaar met de Gustav Mahlerlaan aan de Amsterdamse Zuidas. Verschillende opgaven komen samen in de Contactweg: nieuw beoogde transportracés voor bijvoorbeeld warmte, midden- en hoogspanning elektra; aanpassingen aan de waterstructuur; plaatsen van nieuwe bomen; wijziging straatprofiel; en ga zo maar door. Deze stapeling van opgaven leidt tot knelpunten, die vragen om gezamenlijke oplossingsrichtingen en afwegingen. Omdat het IGP Haven-Stad zich richt op het overbruggen van het ‘tactische gat’, namen zowel strategen als collega´s uit de operatie deel aan deze sessie.

Geïntegreerde visie

De opgaven werden visueel geschetst in de profielen en toegelicht, zodat ieder elkaars opgave en achterliggende beweegredenen kon begrijpen. Aanjager Lotte Bruinsel: ‘Er was een hele goede opkomst, en iedereen was goed voorbereid. Daardoor is in de sessie veel informatie opgehaald, en hebben we uitgebreid stilgestaan bij diverse opgaven, en de beschikbare ontwerpruimte.’ Zo ontstond voor iedereen een duidelijker beeld van botsende en gedeelde realiteiten in de opgaven.

Hiermee is de eerste stap gezet in een iteratief proces (stapsgewijs herbezien en verbeteren), waarin de deelnemers toewerken naar een steeds meer geïntegreerde visie op de opgaven. De volgende sessie is op 18 december en staat in het teken van het identificeren van knelpunten en het vinden van oplossingsrichtingen.

Meer informatie over IGP-aanpak

Koppelkansen