Koppelkansen: casusgebieden Amstelstad, De 9 Straatjes & Haven-Stad in het kort

© OpenStreetMap: gegevens beschikbaar onder de Open Database License

Het Koppelkansen Traject gaat aan de slag in drie concrete casussen in Amsterdam. In de toekomst kan het aantal casussen worden uitgebreid, zowel binnen als buiten de Metropoolregio Amsterdam.

Amstelstad

In Amstelstad wordt gewerkt aan de ‘Straat en de Wijk van de Toekomst’. De transformatie naar woon-werk gebied begint vorm te krijgen. De vraag daarbij is: Past de nuts-infrastructuur van de toekomst nog wel in het straatprofiel? Er liggen in de buurt van Amstelstad ook diverse datacenters. Is het mogelijk de warmte die dit oplevert in te zetten voor de lokale warmtevoorziening? In de co-creatie ligt de focus op het op korte termijn realiseren van een integraal, toekomstbestendig straatprofiel.

De 9 Straatjes

In de historische binnenstad wordt gewerkt aan de ‘Gracht van de Toekomst’. Tal van opgaven komen samen. Zo is er directe aanleiding om de inzameling van (bedrijfs)afval anders te regelen. Is er een circulaire oplossing mogelijk die tegelijkertijd de vervoersdruk verlicht? Ook de vervanging van de kademuren en bruggen (UNESCO werelderfgoed) komt steeds meer aan de orde. Kan dit niet slim worden gecombineerd met de aanleg van infrastructuur die het water uit de grachten gebruikt voor het verwarmen van de huizen? De focus in de co-creatie ligt bij het integraal programmeren van de diverse opgaven.

Haven-Stad

In Haven-Stad wordt gewerkt aan de ‘Stad van de Toekomst’. Er vindt hier een gefaseerde verkleuring plaats van (haven)bedrijvigheid naar gemengde stad. De middellange termijn biedt ruimte voor het innovatief en optimaal inrichten van energie-, grondstof- en vervoersstromen. Hoe kunnen kringlopen worden gesloten, en op welke schaal? En wat voor kansen biedt de mobiliteits-hub in de buurt van de Minervahaven? Het doel in de co-creatie is om een hoogwaardig, toekomstbestendig leefmilieu bij hoge dichtheid te creëren.