Koppelkansen: de casussen

Het Koppelkansen Traject gaat aan de slag in drie concrete casussen in Amsterdam. In de toekomst kan het aantal casussen worden uitgebreid, zowel binnen als buiten de Metropoolregio Amsterdam.

Amstelstad

In Amstelstad (gelegen langs de Amstel, ten zuiden van het centrum) wordt gewerkt aan de ‘Straat en de Wijk van de Toekomst’. De transformatie naar woon-werk gebied begint vorm te krijgen. De vraag is daarbij: Past de nuts-infrastructuur van de toekomst nog wel in het straatprofiel? Er liggen in de buurt van Amstelstad diverse datacenters. Is het mogelijk de warmte die dit oplevert in te zetten voor de lokale warmtevoorziening? In de co-creatie ligt de focus op het (op korte termijn) realiseren van een integraal, toekomstbestendig straatprofiel.

Haven-Stad

In Haven-Stad (gelegen ten noorden van het centrum, binnen de ring A10) wordt gewerkt aan ‘de Stad van de Toekomst’. Er vindt hier een gefaseerde verkleuring plaats van (haven)bedrijvigheid naar gemengde stad. De middellange termijn biedt ruimte voor het innovatief en optimaal inrichten van energie-, grondstof- en vervoersstromen. Hoe kunnen we kringlopen sluiten, en op welke schaal? En wat voor kansen biedt de mobiliteits-hub in de buurt van de Minervahaven? Het doel in de co-creatie is om een hoogwaardig, toekomstbestendig leefmilieu bij hoge dichtheid te creëren.

De 9 Straatjes

In dit gebied (gelegen in de historisch binnenstad van Amsterdam) wordt gewerkt aan de ‘Gracht van de Toekomst’. In de binnenstad komen tal van opgaven samen. Er is er een directe aanleiding vanuit (bedrijfs)afvalinzameling. Hoe kan dit op een duurzame wijze plaatsvinden? Ook is op termijn de mogelijke vervanging van de kademuren en bruggen aan de orde. Kan dit niet slim worden gecombineerd met de aanleg van infrastructuur voor het verwarmen van huizen met water uit de grachten? De focus in de co-creatie ligt bij het integraal programmeren van de diverse opgaven.