Vitale systemen Amsterdam hebben aandacht nodig

Gemeente Amsterdam is onlangs een verkenning gestart naar de vitale systemen in de stad. Dit is nodig omdat inzicht ontbreekt, terwijl betrouwbaarheid en beschikbaarheid steeds meer onder druk komen te staan. Vitale systemen zijn bijvoorbeeld het elektriciteitssysteem, schoon en vuil water, afvalstromen, digitale infrastructuur, het ecologische systeem en warmtenetten.

Met deze verkenning volgt Amsterdam het voorbeeld van gemeente Rotterdam, die vorig jaar samen met TNO een eerste aanpak heeft ontwikkeld voor de analyse van vitale systemen. Deze systemen zijn het fundament van de stad, en verdienen dringend aandacht. Zo heeft een aantal systemen nu al geen restcapaciteit meer. Anderzijds is vervanging, aanpassing en vernieuwing van vitale technische infrastructuren kostbaar en tijdrovend. Nieuwe (Europese) regelgeving zet systemen verder onder druk. Tel daarbij op de afhankelijkheid van digitale systemen, en het is duidelijk hoe kwetsbaar de vitale systemen zijn.

Gecoördineerde inzet

De verkenning naar vitale systemen in Amsterdam is gestart met een systeemanalyse, waarbij interactiepunten, relaties en afhankelijkheden in kaart zijn gebracht. Na de kick-off bijeenkomst heeft Amsterdam de thema’s in kaart gebracht. Binnenkort worden de inzichten uitgewisseld met TNO, zodat deze met een advies kan komen voor een vervolgstap. Duidelijk is dat gecoördineerde inzet vanuit gemeente, systeembeheerders en medeoverheden een randvoorwaarde is om de vitale systemen in de lucht te houden én toekomstbestendig te maken. De groei van de opgaven, de grotere complexiteit en druk op de ruimte vragen om een meer integrale aanpak van deze transities.

010 meets 020

De uitwisseling tussen Amsterdam en Rotterdam vindt plaats in het netwerk ‘010 meets 020’, en is geïnitieerd door Koppelkansen. Het verslag van het laatste bezoek aan Rotterdam is terug te lezen via deze link.