Nut en ondersteuning Meervoudige Waardecreatie

De Wezenlijke Winstpunten Aanpak is gericht op triggeren en versnellen van transitieprocessen. Samen met gevestigde partijen wordt gekeken hoe via relatief kleine, gerichte innovaties in regels en routines verdergaande systeeminnovaties in gang kunnen worden gezet.

Stappen Wezenlijke Winstpunten Aanpak

In de aanpak bestaat uit drie stappen (Figuur 1), waartussen men steeds heen en weer beweegt (iteratie):

  1. Systeem-barrières identificeren: Barrières ervaren in projecten en organisaties worden aangekaart en onderzocht: Zijn deze geworteld in historische gevormde spelregels, denkwijzen en infrastructuur? Zo ja, hoe dan precies?
  2. Winstpunten formeren: Vanuit betrokken organisaties worden interdisciplinaire ontwikkelteams geformeerd en een passende tactiek uitgewerkt: Welke systeem-aanpassingen zijn nodig? Welke relatief kleine interventies kunnen daaraan bijdragen? Welke vliegwielen activeren we daarmee, en hoe? Wie kan daarbij helpen?
  3. Reflecteren op de voortgang: Uitgezette plannen en acties worden regelmatig tegen het licht gehouden: Wat gaat goed, en waar lopen we tegenaan? Hoe kunnen we dat begrijpen of verklaren? En wat is er nodig om verder te komen?

Gebruik meervoudige waardecreatie

De aanpak kan worden toegespitst op het aanpassen van ‘waarde-structuren’: Welke financiële regels, toetsingskaders, besluitvormingsprocedures (etc) belemmeren meervoudige waardecreatie? En hoe kunnen we daar verandering in brengen?

Achtergrond

De wezenlijke winstpunten aanpak komt voort uit praktijkervaringen in het Koppelkansen Traject Amsterdam, in combinatie met wetenschappelijke literatuur over ‘wicked problems’ en transitieprocessen. De aanpak is nog in ontwikkeling.

Voorbeeldcase

In Amsterdam wordt gewerkt aan het compacter en slimmer inrichten van de ondergrond. De Wezenlijke Winstpunten Aanpak is o.a. gebruikt bij het aanpassen van het ‘uitlegschema kabels & leidingen’ dat bepalend is voor de positionering van – en onderlinge afstanden tussen – diverse infrastructuur in de ondergrond. En bij het ontwikkelen van een “integraal gebiedsplan” voor het integreren van projectoverstijgende opgaven en ambities in de ondergrond en openbare ruimte.

Meer Informatie