Amsterdam kiest voor regie ondergrond, Saskia de Haas start als regisseur

Portret_SaskiadeHaas

Op 5 juli 2023 heeft het MT van het cluster Ruimte en Economie besloten om als gemeente Amsterdam de organisatie rond de ondergrond te versterken en te kiezen voor het instellen van regie ondergrond. Saskia de Haas start op 20 juli als kwartiermaker in de rol van regisseur ondergrond Amsterdam.

Bodem en ondergrond worden steeds belangrijker voor het realiseren van de opgaven en ambities en een toekomstbestendig ingerichte stad. Bijna elke opgave heeft ook een ondergrondse voetafdruk. Wanneer we als stad niet meer regie op de ondergrond gaan voeren lopen we vast.
In het verleden richtte de regie op de ondergrond zich op het beperken van graafschades. De grote hoeveelheid (duurzaamheids)transities maakt dat het een maatschappelijk probleem is geworden. Dit gaat bijvoorbeeld om klimaatadaptatie-maatregelen, warmtenetten en verzwaring van infrastructuur in verband met de verdichtende stad. Bestaande vitale systemen als elektriciteit, drinkwater en riolering staan onder druk. Het organiseren van regie op de ondergrond blijkt de sleutel om hiermee om te gaan.

Organisatie-opgaven

De ondergrond van Amsterdam is complex en versnipperd georganiseerd. Veel directies hebben een klein deel van de puzzel. Op basis van veel gesprekken zijn 4 kerninterventies geformuleerd, deze vormen de basis van het werk waarmee de regisseur ondergrond start.
1. Datagovernance en datafundament ondergrond | weten waar je het over hebt;
2. Omgevingsprogramma ondergrond | ontwikkeling ruimtelijk beleid | waar we naartoe willen;
3. 3D-werken | iedereen denkt, doet en handelt 3D | we gaan het doen;
4. Proces- en organisatieontwikkeling | Amsterdam staat gesteld voor de ondergrondse opgave.
Op 5 juli is besloten te gaan werken met regie op de ondergrond inclusief regisseur. De regisseur ondergrond gaat met een klein team aan de slag met crisismanagement (het oplossen van conflicten en stagnatie in projecten) en met het op orde brengen van het instrumentarium.

Regisseur ondergrond

Saskia de Haas neemt deze nieuwe rol op zich en start per direct. Zij heeft een enorme staat van dienst als directeur assets en operatie Waternet voor onder andere drinkwater en riolering. Saskia richt zich op het samenstellen van het team, de aanpak van de vastgelegde interventies en andere ondergrond-dossiers waar regie op nodig is.

Lees ook het interview met Saskia de Haas over Koppelkansen

Koppelkansen