Plan & ontwerp

Zoals de naam al zegt, gaat het in deze fase over ontwerpen en het vormgeven van integrale plannen. Het gaat daarbij om een synthese van de behoeften van de samenwerkende partijen in relatie tot de voorliggende maatschappelijke opgaven. Dat kan bijvoorbeeld door het identificeren en uitwerken van koppelkansen tussen verschillende opgaven en activiteiten. Ook kunnen bestaande oplossingen worden aangepast of uitgebreid zodat ze meer maatschappelijke waarde opleveren. In deze fase wordt ook zichtbaar welke verantwoordelijkheden, kosten, baten en risico’s de integrale oplossingen met zich meebrengen. De verdeling hiervan vraagt ook om ontwerpkracht. De uitdaging in deze fase is om tot integrale oplossingen te komen waarmee meervoudige waarden worden gecreëerd.

Aan het einde van deze fase 

  • zijn concrete integrale en meervoudige oplossingen ontworpen
  • is zicht gekregen op de kosten, baten en risico’s van verschillende ontwerpen (waardenbepaling)
  • zijn afspraken gemaakt over de verdeling van rollen, verantwoordelijkheden, kosten, baten en risico’s (waardenverdeling)

In het geval van (nieuwe) inzichten over bijvoorbeeld de opgaven, ruimtelijke inpassing of beheer kan altijd een stap terug of vooruit worden gezet naar een ander fase